Algemene voorwaarden

Van: Vakantiehuis Online, tevens handelend onder de namen ‘Uw Vakantiehuis Online’, statutair gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende te Nieuwegein, hierna te noemen: ‘Vakantiehuis Online’.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hiernavolgende begrippen de in dit artikel omschreven betekenis tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 • Vakantiehuis Online: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vakantiehuis Online B.V. gevestigd te Nieuwegein.
 • Opdrachtgever: De wederpartij van Vakantiehuis Online.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening, de overeenkomst tot het vervaardigen van enig product dan wel de overeenkomst waarin beide elementen zijn verenigd.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod en voor iedere overeenkomst tussen Vakantiehuis Online en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Vakantiehuis Online, waarbij Vakantiehuis Online van derden diensten betrekt.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Vakantiehuis Online en opdrachtgever zullen dan in overleg treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepalingen waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend; ze zijn geldig gedurende 14 dagen tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 2. Aanvaarding van een aanbod door de opdrachtgever geschiedt uitsluitend schriftelijk per brief aan het kantooradres van Vakantiehuis Online. Dit geldt ook indien daaraan voorafgaand de aanvaarding is bericht via e-mail of telefax.
 3. De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief Omzetbelasting.
 4. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod van Vakantiehuis Online, is Vakantiehuis Online niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vakantiehuis Online schriftelijk de aanvaarding door opdrachtgever heeft bevestigd.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vakantiehuis Online niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Vakantiehuis Online zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren
 2. Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vakantiehuis Online het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Vakantiehuis Online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Vakantiehuis Online worden verstrekt. Indien de gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft Vakantiehuis Online het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 4. Vakantiehuis Online is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat Vakantiehuis Online is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Vakantiehuis Online kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien Vakantiehuis Online of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden moeten verrichten op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever voor zijn rekening zorg voor door Vakantiehuis Online in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Vakantiehuis Online voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. De partijen zullen daarbij ook het tijdstip van voltooiing, de financiële en kwalitatieve gevolgen nader vastleggen. Dit geldt ook indien voor de overeenkomst een vast honorarium was bedongen. Vakantiehuis Online is niet verplicht de gewijzigde overeenkomst voor hetzelfde honorarium als de oorspronkelijke overeenkomst te verrichten indien dit in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

Artikel 6. Uitvoeringstermijn

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Vakantiehuis Online derhalve schriftelijk, dat wil zeggen per brief, aan het vestigingsadres van Vakantiehuis Online, op deze tekortkoming te wijzen.

Artikel 7. Prijs

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 2. Indien geen vaste prijs is overeengekomen zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren volgens gebruikelijke uurtarieven geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
 3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen is Vakantiehuis Online niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief indien zij kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van lonen of prijzen aanmerkelijk zijn gewijzigd. Bovendien mag Vakantiehuis Online het tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen, dan wel verwachte, hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en dit niet toerekenbaar is aan Vakantiehuis Online, dat in redelijkheid niet van Vakantiehuis Online mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.
 5. In andere gevallen dan hiervoor bedoeld is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na die periode is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Deze bevoegdheid heeft de opdrachtgever niet indien de verhoging van tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de Wet.
 6. Indien de opdrachtgever de door Vakantiehuis Online kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is de opdrachtgever gerechtigd binnen 14 werkdagen de overeenkomst schriftelijk per brief op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Vakantiehuis Online aangegeven bankrekening. Bezwaar tegen de hoogte van de declaratie schort de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft de betaling binnen de termijn van 14 dagen te verrichten, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Het bepaalde in de artikelen 6:119 en 6:119a BW is van overeenkomstige toepassing.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Vakantiehuis Online op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Vakantiehuis Online heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens van de opengevallen rente, tenslotte van de hoofdsom en de lopende rente. Vakantiehuis Online kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever incassokosten verschuldigd berekend overeenkomstig uit incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij de werkelijk gemaakte kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren, hoger waren. Dan komen die hogere kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud/specifieke voorwaarden ten aanzien van domeinnamen

 1. Alle door Vakantiehuis Online geleverde goederen, daaronder mede begrepen software, (elektronische) bestanden, schetsen en ontwerpen, blijven eigendom van Vakantiehuis Online, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Meer in het bijzonder ten aanzien van domeinnamen geldt dat Vakantiehuis Online geacht wordt te handelen als lasthebber op eigen naam, hetgeen inhoudt dat opdrachtgever erkent dat Vakantiehuis Online alle rechten ten aanzien van de domeinnaam kan uitoefenen zolang niet alle kosten terzake van de aanvraag en registratie door opdrachtgever aan Vakantiehuis Online zijn voldaan. Indien opdrachtgever niet degene is ten behoeve van wie een domeinnaam wordt aangevraagd (hierna: de aanvrager), garandeert opdrachtgever dat ook de aanvrager geen enkele recht ten aanzien van de domeinnaam kan uitoefenen, zolang niet alle kosten terzake van de aanvraag en registratie zijn voldaan. Vakantiehuis Online heeft het recht registratie van de domeinnaam op naam van de aanvrager op te schorten danwel ten aanzien van de geregistreerde domeinnaam alle handelingen te verrichten die haar nuttig en nodig voorkomen totdat alle kosten terzake aan Vakantiehuis Online zijn voldaan. Deze bevoegdheid wordt uitdrukkelijk aan Vakantiehuis Online toegekend ook gedurende iedere periode dat aan een nieuw ontstane betalingsverplichting bijvoorbeeld bij verlenging van de registratie, nog niet is voldaan.
 3. Indien door welke oorzaak ook opdrachtgever Vakantiehuis Online niet voorziet van de financiële middelen om de registratie van een domeinnaam te bewerkstelligen of te continueren, heeft Vakantiehuis Online het recht rechtstreeks met aanvrager in contact te treden en desgewenst functionaliteitbeperkende maatregelen te treffen. Dit geldt ongeacht het feit of aanvrager aan opdrachtgever heeft betaald.
 4. Indien een (gedeeltelijke) overdracht van het houderschap is overeengekomen vindt uitvoering pas plaats zodra opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Vakantiehuis Online gesloten overeenkomst naar het oordeel van Vakantiehuis Online is nagekomen.
 5. Opdrachtgever verkrijgt de aan hem geleverde zaken uitsluitend voor eigen gebruik, tenzij anders is overeengekomen; opdrachtgever is derhalve niet gerechtigd anderen op enigerlei wijze gebruik te laten maken van de aan hem geleverde zaken, noch door het verstrekken van kopieën, noch op welke andere wijze ook.

Artikel 10. Reclames

 1. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het ontdekken daarvan, maar in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk per brief te worden gemeld aan Vakantiehuis Online. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat Vakantiehuis Online in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Vakantiehuis Online de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dat laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Vakantiehuis Online slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk per brief opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Vakantiehuis Online recht op compensatie vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies. Voorts is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De resultaten van de werkzaamheden in de stand waarin ze dan zijn, zullen aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld na betaling van de declaraties.
 3. Bij tussentijdse opzegging zal Vakantiehuis Online zonodig zorgen voor overdracht van de werkzaamheden aan derden. Voor zover hieruit kosten voortvloeien, zijn die voor rekening van opdrachtgever. Overdracht van de werkzaamheden geschiedt eerst nadat de daarmee gemoeide kosten aan Vakantiehuis Online zijn voldaan.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. Vakantiehuis Online is bevoegd de nakoming van iedere op haar rustende verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien
  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • het sluiten van de overeenkomst aan Vakantiehuis Online ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft.
 2. Vakantiehuis Online is verder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen van dien aard dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Vakantiehuis Online op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. De overeenkomst blijft in stand voorzover dit voor het afdwingen van de nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever noodzakelijk zou zijn.
 4. Indien Vakantiehuis Online de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de Wet en de overeenkomst.
 5. Vakantiehuis Online behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Indien Vakantiehuis Online aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de declaratie die Vakantiehuis Online voor haar werkzaamheden heeft uitgebracht en waarvan betaling heeft plaatsgevonden.
 2. De aansprakelijkheid van Vakantiehuis Online voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 2250.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2 is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het honorarium over de afgelopen 6 maanden.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarde. eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vakantiehuis Online aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Vakantiehuis Online toegerekend kunnen worden. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade, als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Vakantiehuis Online is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. In deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Vakantiehuis Online.

Artikel 14. Vrijwaringen

 1. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een toereikende regeling met de rechthebbende op gelicenteerde code, indien Vakantiehuis Online dergelijke code ten behoeve van opdrachtgever gebruikt. Opdrachtgever toont desgevraagd tot genoegen van Vakantiehuis Online aan dat de regeling als bedoeld in de eerste volzin is getroffen. Opdrachtgever vrijwaart Vakantiehuis Online voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Vakantiehuis Online informatiedragers, elektronische bestanden of software en dergelijke verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden ten gevolge van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de Wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarde verstaan naast hetgeen daar omtrent in Wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vakantiehuis Online geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vakantiehuis Online niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij Vakantiehuis Online worden daaronder begrepen.
 3. Vakantiehuis Online heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat Vakantiehuis Online zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten: indien die periode langer duurt dan 1 maand, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Vakantiehuis Online ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte een zelfstandige waarde toekomt, is Vakantiehuis Online gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen deel separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Intellectueel eigendom- en auteursrecht

 1. Onverminderd het overigens in de algemene voorwaarden bepaalde behoudt Vakantiehuis Online zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.
 2. Alle door Vakantiehuis Online verstrekte stukken, schetsen, software etcetera zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Vakantiehuis Online worden bewerkt, aangepast, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voorvloeit of dit in een licentieovereenkomst met opdrachtgever is geregeld.
 3. Vakantiehuis Online behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover daarbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17. Monsters en modellen

 1. Voor zover aan opdrachtgever een model is getoond of verstrekt wordt vermoed dat dit slechts een aanduiding is, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 18. Geschillen

 1. De Rechtbank Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de Kantonrechter te Utrecht bevoegd is.
 2. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten en pas dan een beroep te doen op de Rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Vakantiehuis Online en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht. Vakantiehuis Online behoud zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Bij lopende overeenkomsten zal zij de gewijzigde voorwaarden aan de opdrachtgever verstrekken. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de verstrekking van de gewijzigde algemene voorwaarden schriftelijk kenbaar maakt daarmee niet in te stemmen, treden de algemene voorwaarden in gewijzigde vorm tussen partijen in werking. Indien de opdrachtgever binnen de genoemde termijn schriftelijke per brief te kennen geeft niet in te stemmen met de gewijzigde algemene voorwaarden behoudt Vakantiehuis Online zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, dan wel bij duurovereenkomsten deze op te zeggen met in achtneming van een termijn van 1 maand.

Artikel 21. Persoonsgegevens

 1. Vakantiehuis Online verzamelt consumenteninformatie voor marketingdoeleinden alleen voor haarzelf;
 2. Vakantiehuis Online gaat zeer zorgvuldig met uw gegevens om. De bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) worden zorgvuldig nageleefd;
 3. U geeft met het achterlaten van uw gegevens, Vakantiehuis Online het recht (permissie) om de door u kenbaar gemaakte gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden;
 4. Onder commerciële doeleinden verstaat Vakantiehuis Online onder andere:
  • het periodiek (ca. 1x per 14 dagen) versturen van e-mail;
  • het gebruiken van uw gegevens voor telemarketing activiteiten;
  • het gebruiken van uw gegevens voor analyse doeleinden;
 5. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Indien u geen (e)mailings meer van ons wenst te ontvangen kunt u ons dat langs schriftelijke of elektronische weg meedelen. Indien u bezwaar heeft tegen verstrekking van naam en adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat eveneens meedelen. Uw schriftelijke uitschrijving kunt u sturen naar:

  Vakantiehuis Online B.V.
  t.a.v. Afdeling Marketing
  Postbus 508
  3500 AM Utrecht

 6. Op electronische wijze uitschrijven kan door gebruik te maken van de zogenaamde uitschrijflink, welke in iedere reclame uiting onder aan de e-mail staat.

  Utrecht, 21 maart 2006